O farnosti

Farnosť Nitrianske Rudno

Farnosť Nitrianske Rudno tvoria dve obce – Nitrianske Rudno a Rudnianska Lehota a v poslednom čase patrí do pôsobnosti farnosti aj Dom dôchodcov. V roku 1887 bol vytvorený dekanát Nitrianske Rudno. Do tohto dekanátu v súčasnosti patria farnosti Čavoj, Čičmany, Diviaky nad Nitricou, Horné Vestenice, Kostolná Ves, Nitrianske Rudno, Nitrianske Sučany, Valaská Belá a Zliechov. Dištriktuálnym dekanom je Ján Smolka.

Dejiny obce Nitrianske Rudno

Najstaršia písomná správa o obci je z roku 1275. Názov prezrádza, že Nitrianske Rudno sa vyvinulo z baníckej osady. V roku 1348 vystupuje pod menom Rudno. Pôvodne patrila obec zemianskemu rodu Diviackovcov, v 16. storočí Ujfalušiovcov a neskôr, žiaľ bez bližšie určeného časového obdobia, rodu Rudnayovcom. Miestni obyvatelia boli chudobní a zaoberali sa predovšetkým poľnohospodárstvom, o čom svedčí aj časť obecného znaku. Rudnayovci vlastnili aj obec Kršťanová Ves, ktorá je od roku 1924 súčasťou Nitrianskeho Rudno s jedným katastrálnym územím. V roku 1883 vznikla v Nitrianskom Rudne Štátna ovocinárska škôlka, ktorej zakladateľom bol Dr. Eugen Sporzon, poslanec uhorského snemu. V roku 1903 presťahovali škôlku do Prievidze a bola základom pre výskumný ovocinársky ústav v Bojniciach. (zdroj + viac info na www.nitrianskerudno.sk)

obec

Dejiny obce Rudnianska Lehota

Rudnianska Lehota pôvodne tvorila s Nitrianskym Rudnom spoločný chotár. Ako samostatná obec sa spomína v roku 1463. Počas procesu osídľovania hornej časti rudnianskej doliny sa tu usádzali tzv. „hostia“, ktorým kráľ udeľoval určité výhody. Obec bola súčasťou majetku rodu Divéky. V roku 1918 ju postihol ničivý požiar, kedy takmer celá vyhorela. V polovici 20. tu bola postavená Kaplnka Božského srdca. (viac info na www.rudnianskalehota.sk)

Farnosť Nitrianske Rudno

Dominantou farnosti je farský kostol sv. Andreja – Svorada a Benedikta. Bol postavený v rokoch 1804 – 1816 na mieste staršieho dreveného kostola zničeného požiarom. Kostol bol pôvodne zasvätený sv. Štefanovi kráľovi, ale v roku 1991 zmenil patrocínium. Kostol je postavený v klasicistickom slohu. Je to jednoloďová stavba s rovným uzáverom presbytéria a do priečelia vstavanou vežou. Hlavný oltár je súčasťou architektúry, má maľované iluzórne pozadie a prestavanú menzu. Pri tabernákule sa nachádzajú dve sochy cherubínov z 2.polovice 18. storočia. V kostole sa nachádza klasicistická kazateľnica, schodíky k nej boli odstránené. Pôvodne boli súčasťou presbytéria aj dva bočné oltáre, tieto však tiež boli odstránené. Výmaľba kostola bola nedávno zreštaurovaná. V súčasnosti je správcom farnosti Mgr. Viktor Mičuda . V rámci duchovného života sa pravidelne poriadajú prvopiatkové adorácie, počas ktorých dostávajú priestor spoločenstvá pôsobiace vo farnosti (deti, mládež, ctitelia božského srdca, manželia..). Sviatosť oltárna je vystavená k poklone aj každý štvrtok. Každú nedeľu sa o 15:00 koná pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu. Deti majú svoj priestor počas detských svätých omší, ktoré bývajú každú nedeľu o 10:30 a každú stredu. Deti tu majú možnosť zaspievať si a kňaz sa im špeciálne prihovára počas kázne. Birmovanci mali počas prípravy na birmovku možnosť stretnutí s animátormi, boli pre nich usporiadané duchovné obnovy a aj farská lyžovačka. Pre miništrantov sa pravidelne pripravujú rôzne výlety, grilovačky, stretnutia na fare a podobne. Nedávno bol dokončený farský klub, ktorý stojí hneď vedľa kostola. Dvere klubu sú otvorené všetkým záujemcom, konajú sa tu rôzne stretnutia, napr. stretnutia prvoprijímajúcich detí, nácviky speváckych zborov a pod. Farský klub je vybavený rôznymi spoločenskými hrami, nachádza sa tu biliardový a stolnotenisový stôl. Farský klub ponúka možnosť stretnutia sa. Každoročne sa vo farnosti koná jasličková pobožnosť, kde účinkujú hlavne veriaci z farnosti. Hodová slávnosť pripadá na júl a vtedy sa veriaci stretávajú po slávnostnej svätej omši pri malom občerstvení.

Zaujímavosti

fra__o_madva__portret__zdroj_sokol_1863

Fraňo Madva zdroj: http://www.ucn.sk/ – sokol 1863

Asi najznámejšou osobnosťou z histórie farnosti je František Madva. Tento divotvorný lekár z Rudna, ako ho nazývali, sa narodil 14.9.1786 v Skalici. Základnú školu vychodil v Skalici a už ako 10 – ročného sa ho ujali skalický milosrdní bratia. Tu sa naučil pripravovať lieky a ošetrovať chorých. Ako 14 – ročného sa ho ujíma jeho strýko Jozef Šedý, nitriansky kanonik, ktorý ho dal zapísať do prvej triedy nitrianskeho piaristického gymnázia. V roku 1805 začína študovať teológiu a neskôr je vysvätený za kňaza. Od r. 1822 je menovaný za administrátora na faru v Nitrianskom Rudne. Keď v roku 1831 vypukla v Nitrianskom Rudne cholera, Madva poučil svojich farníkov o užitočnosti brania liekov a hlavne ich aj sám liečil. V roku 1850 odišiel na zaslúžený odpočinok do Nitrianskych Sučian, kde 20.8.1852 vo veku 65 rokov zomiera. V roku 1925 mu bol odhalený pomník pri farskom kostole v Nitrianskom Rudne a jeho meno nesie aj Chrámový spevácky zbor Fraňa Madvu z Nitrianskeho Rudna.